رهاتر از رها


پاییزبه نیمه رسید من ایابه نیمه می رسم

اولین نمایشگاه انفرادی نقاشیم اوایل مهرماه درنگارخانه ارتین مشهد برگزار شد که بازخوردش برام بسیارجالب بود اثارهرچندبه قول بعضی ازدوستان اولین نمونه ازهنربه اینگونه مدرن درمشهدبودکه به مخاطب تحویل داده می شد ومخاطب عام راقصدداشت به چالش بکشدباسربلندی ازدید خودم نایل به این کارشد دوستان زیادی خواستاردریافت کتاب شعرمن ومهدیه بودندبایدبه اطلاع برسانم چاپ اول کتاب هابه پایان رسیده وجزچندنسخه ای که دردست خودداریم  درجایی دیگریافت می نشود

کتاب رمان دارم فکرمی کنم شماراکجادیده ام نوشته مهدیه پیش قدم به تازگی مجوزانتشارگرفت که درمراحل چاپ است

رمان درست مثل ماهی ازخودم ومجموعه داستان واتفاقااینجا همه چیزاتفاقیست هم تقدیم به ارشادشد ومنتظر نظر ارشاداست

بعداز4سال هنوزکسی پاسخگوی فعلن مجازبه انتشارنیست مجموعه شعرفاتحه خوانی ازبنده حقیرنیست

به امیدروزهایی روزتر

کتاب های جدید محمدازرم مرامجبوربه عقب نشینی کردکتاب اول هوم که نشان داد اواین سال ها درهپروت بوده وکتاب دوم که مشترک است که نیازندارد بگویم چقدرازدنیایی که ازرم درزموردش حرف می زند دوراست    2کتاب نسبتن قابل قبول این روزهادرشعرکتاب تازه لیلاصادقی گریز ازمرکزاست ودیگری کتاب شعرعلیرضابهنام است که درنشرافراز به چاپ رسیده مدتهاست رمانی که بتوانگفت واقعن ازان لذت بردم نوشته یک ایرانی  ولش کنیم ولی برای دوستان 3رمان موردعلاقه ای که طی این یک سال خوانده ام ولی انتشارشان شاید مال این روزهانباشد مینویسم             رمان بسیارخوب فریدون 3پسرداشت عباس معروفی       جیرجیرک احمدغلامی       طناب کشی مجیدقیصری     یکنمایشنامه خیلی عالی هم خواندم   والپارایزو   دون دلیلو    این روزهادلم لک زده برای دیدن فیلمی تازه ازفون تریه یاهانکه 

 

 

ودراخر

 

دوست دارمت

مثل صدای محمدرضا حیاتی

درروزسوم خردادماه

:بینندگان عزیز توجه فرمایید

خرمشهر شهرخون ازادشد


محمد رها توکلی کوشا

 

شعری دیگر ازکتاب دایره ها.........

 

فروش فوق العاده فولکس هم تمام شد

توگواهینامه ی رانندگی نداری

وتنها جت های جنگی را

می توانی ازبالای سرت بشماری

تازه اگر

عصای سفیدت را

                         نادیده بگیرم


محمد رها توکلی کوشا

 

درجشنواره فیلم فجرامسال فقط موفق به دیدن 2فیلم شدم 1:قاعده تصادف فیلم فوق العاده ی دیگری ازبهنام بهزادی بایک فیلم نامه فوق العاده وبابازی عالی امیرجعفری وبازیگری نقشی که رل دختر امیرجعفری رابازی می کرد

2:سربه مهر فیلمی نسبتن خوب بابازی منطقی لیلا حاتمی  ساخته هادی مقدم دوست   همکارهمیشگی حمیدنعمت ا...

منتظر فیلم های دربند پرویزشهبازی وآسمان زرد کم عمق  بهرام توکلی می مانم


محمد رها توکلی کوشا

 

این صفحه آخرین ترور من است

من تنهاتروریستی نیستم

که کاسه راباصاد می نویسد

وازمدادمغزی اش

خون می ریزد

من جای خودم را

بالحاف مادربزرگ عوض می کنم

تاتاریخ تولدم را

توی موزه لوبر

                   قاب بگیرند


محمد رها توکلی کوشا

مجله ادبی ترعه آغازبه کارکرد

مجله ادبی ترعه بامدیریت محمد توکلی کوشاومهدیه پیش قدم به آدرس:

              tor-eh.blogfa.com

حتمن سربزنید


محمد رها توکلی کوشا

 

وقتی استعدادنقاشی ندارم

شعرمی گویم

تصویرهایش راازتابلوی

روی دیوارمی دزدم

 

حالا این جاآن وردنیاست

ومن باشاخه گلی دردست

نیم رخ زشت ترین زن دنیام


محمد رها توکلی کوشا

 

نه آب پاش ندارم

پارچ بلوری به درد آب دادن به گلها نمی خورد

دلم اقاقیا می خواهد

ویک

      آب پاش زرد


محمد رها توکلی کوشا

 

این صفحه راهم که ورق بزنی

پشتش سفید نیست

همه ی حرف های دنیاراشاعران احمقی زده اند

که سیاه میبینند

من شاعرنیستم

وهنوز

دفترفیلی دبستانم

      سفید

      سفید

      است


محمد رها توکلی کوشا

چندشعرازکتاب دایره هادست ازسرتان برنمی دارند

این کتاب درسال 88باهمکاری نشربوتیمار به چاپ رسید ودربرگیرنده ی اشعارسال 85 و86مهدیه پیش قدم است

 

غروب بیست وهفتم بهمن را

هیچ کس جزتو

                      نمی بیند

چمهایت راببند

تا

تو  هم

مثل

      دیگران باشی


محمد رها توکلی کوشا

3سال ازچاپ کتاب دایره ها دست ازسرتان برنمی دارند


محمد رها توکلی کوشا