رهاتر از رها


 

قفس اگر نبود

لذت پرواز را که ميدانست

                                 {کاظم کريميان}

              وهيچ پروانه ای

              پريروز پيله گی خويش را به ياد نمی اورد

                                                                {صالحی}

            تنهايم تنهاترازتنها


محمد رها توکلی کوشا

 

اگر ميدانستم اينقدر کتاب دوست داری

لباس هايم را از کتابفروشی

می خريدم                 

                            سعاد صباح

کوه با نخستين سنگها آِغاز ميشود

وانسان با نخستين درد

 

                تنهايی ام را با تو قسمت ميکنم چيز کمی نيست


محمد رها توکلی کوشا

 

سلام  بعد عمری 

اين جا جهنم   است

 

هميشه ميگفت

يک دست صدا ندارد

وقتی رفت

دستی تکان داد    { الان نميدانم }

                                                         ادم اينجا تنهاست

                                      ودراين تنهايی سايه ی نارونی تاابديت جاری ست

                                              

                هيچکس تنهاييم را حس نکرد    


محمد رها توکلی کوشا