رهاتر از رها


 

وعاقبت

روزی خواهد رسيد

که آدم های جهان

اتحاديبزرگ

تشکيل دهند

به سوی اتاق من

بادبان کشند

وبه صغيروکبير

رحم نکنند

                          داوود مرندی

گفتی: دوستت دارم

پروانه ای شدی در آسمان

ديگر

       نديدمت

                                                    ياحق

 


محمد رها توکلی کوشا

 

دردهه ی ۱

قرن ۲۱

ماشعرهايمان را گفتيم

وعقايدمان راتشريح کرديم

رهبران

شعرهايمان راخواندند

وعقايدمان راشنيدند

وبه ما

          خنديدند.

                      داوودمرندی

به تو فکر می کنم

تاب بازی می کنم

بالا می روم

ازپنج تيربرق بالاتر

با کله پايين می افتم

به من فکر می کنی

تاب بازی می کنی

بالا می روی

از پنج

تير برق بالا تر

با کله پايين می افتی

ديگر

کسی به ما فکر نمی کند

                                     مينا نيکنام

 


محمد رها توکلی کوشا