رهاتر از رها


 

پشت اين رياکتور هسته ای

با آن دماغ نوک تيز

وهيکل آسمونجل

هرچه

هم که پنهان شوی

رابينسون کروزيه را نخواهی يافت

حتی اگر

باآن دماغ نوک تيزت

کشتی ای بسازی

که بشود

از جزيره ی گمشده

مثلن

داخل چند بشکه نارگيل اعلا

برهانيش

ياحداقل

            باهمين چند درخت پيرو فرتوت

             کلکی بسازی

                               ومثل تام ساير

             بروی۸۰ روز بچرخی دور دنيا

باآن پرنسس هندی

که خيلی خوشگل است

وپولی که قراراست

چند روز ديگر بدهند

بااين مردی که می گويد:

پاهايت راديدم

بيا بيرون

وتو بيايی بيرون

وآبکش کنی

باآن تفنگ پلاستيکی

تمام آنهايی را

که فکر می کردند

آمده ای

رابينسون کروزيه را

از گوانتاناما

               نجات دهی

                              {محمد توکلی}


محمد رها توکلی کوشا

 

توضعفی نداشتی

من داشتم

من عاشق بودم

                      { برشت}

چشمک زدی ودورشدی

ومن به دنبال تو راه افتادم

کاش به خانه ات می رفتی

که ميان قصه بود و رويا

ويابه موزه

ويا به تياتر

اماراه به کتابخانه ها بردی

لعنت برتو!

من حالا

سالهاست کتابهاراورق می زنم

وتو را نمی يابم

                            رسول يونان

 


محمد رها توکلی کوشا

 

توباکشتی فيتزکارالدوخواهی آمد

ازدوردست آوازهای بومی

توبااسب زورو

ازميان نوروموزيک

وحتمن در ورای شال بلندت

آفتابی پنهان کرده ای

شايدهم از کوپه ای درجه سه پياده شوی

تاهيچ فرقی نداشته باشی

بازنان فقير کارگر

که از پنبه زاران برمی گردند

        برای آمدنت داستان ها ساخته ايم

                                                 {رسول يونان}

آسانسورطبقه ی دوم شب از کار افتاده است

زندگيتکرار نگاه آسانسورجی است

بالا

پايين

پايين

بالا

بالا

پايين...

..........................................................................طاهره صفارزاده


محمد رها توکلی کوشا