رهاتر از رها


 

                                      به نام خدا

سيبی که از توجداشود

جاذبه ی زمين را

گم می کند

                   {الدوز شادلو}

عروسکم را

بربابا طاهر خواندم

لخت شد

            {سامره اسدزاده}

اشتراک قشنگی است

چشمانت با آبی آسمان

بيا از مردم

برای عکس يادگاری با دريا

کرايه بگيريم

                  {مهديه پيشقدم}

تنهايی چيزی است

که جای هر سه نقطه ای می توان گذاشت

                                                        {سامره اسدزاده}

زنان زيبا را دوست دارم

زنان کارگر را هم

ولی زنان زيبای کارگر را

بيشتر دوست دارم

                             {اورهان ولی}

{my amour}

چشم که بر هم بزنی

رسيده ای کنار من

بی هيچ حرف ربط و واسطه ای

ليلی مو قرمز

با آن لباس های خاکستری

                                    مايل به چشمهات

وآن اپل قرمز

                  رنگ روسريت

من نشسته ام روی يک جدول

وبه پيرمرد خنزر پنزری زندگيم

                                       بوسه می فرستم

وفرض می کنم

                    تووسط يک فيلم سياه وسفيد

                    بازيگر نقش يکی

                    باکفش هايی که می رود برسد به اسکار

يانويسنده ای

                    دردو قدمی نوبل

                         در حال دويل

حالا

     روزنامه هارا باز می کنم

     تو

             جهانگير شده ای

                                        {محمدرهاتوکلی}

                                                                  فعلن ياحق  

                                   


محمد رها توکلی کوشا