رهاتر از رها


 

دردهه ی ۱

قرن ۲۱

ماشعرهايمان را گفتيم

وعقايدمان راتشريح کرديم

رهبران

شعرهايمان راخواندند

وعقايدمان راشنيدند

وبه ما

          خنديدند.

                      داوودمرندی

به تو فکر می کنم

تاب بازی می کنم

بالا می روم

ازپنج تيربرق بالاتر

با کله پايين می افتم

به من فکر می کنی

تاب بازی می کنی

بالا می روی

از پنج

تير برق بالا تر

با کله پايين می افتی

ديگر

کسی به ما فکر نمی کند

                                     مينا نيکنام

 


محمد رها توکلی کوشا