رهاتر از رها


 

وعاقبت

روزی خواهد رسيد

که آدم های جهان

اتحاديبزرگ

تشکيل دهند

به سوی اتاق من

بادبان کشند

وبه صغيروکبير

رحم نکنند

                          داوود مرندی

گفتی: دوستت دارم

پروانه ای شدی در آسمان

ديگر

       نديدمت

                                                    ياحق

 


محمد رها توکلی کوشا