رهاتر از رها


 

توباکشتی فيتزکارالدوخواهی آمد

ازدوردست آوازهای بومی

توبااسب زورو

ازميان نوروموزيک

وحتمن در ورای شال بلندت

آفتابی پنهان کرده ای

شايدهم از کوپه ای درجه سه پياده شوی

تاهيچ فرقی نداشته باشی

بازنان فقير کارگر

که از پنبه زاران برمی گردند

        برای آمدنت داستان ها ساخته ايم

                                                 {رسول يونان}

آسانسورطبقه ی دوم شب از کار افتاده است

زندگيتکرار نگاه آسانسورجی است

بالا

پايين

پايين

بالا

بالا

پايين...

..........................................................................طاهره صفارزاده


محمد رها توکلی کوشا