رهاتر از رها


 

توضعفی نداشتی

من داشتم

من عاشق بودم

                      { برشت}

چشمک زدی ودورشدی

ومن به دنبال تو راه افتادم

کاش به خانه ات می رفتی

که ميان قصه بود و رويا

ويابه موزه

ويا به تياتر

اماراه به کتابخانه ها بردی

لعنت برتو!

من حالا

سالهاست کتابهاراورق می زنم

وتو را نمی يابم

                            رسول يونان

 


محمد رها توکلی کوشا