رهاتر از رها


 

پشت اين رياکتور هسته ای

با آن دماغ نوک تيز

وهيکل آسمونجل

هرچه

هم که پنهان شوی

رابينسون کروزيه را نخواهی يافت

حتی اگر

باآن دماغ نوک تيزت

کشتی ای بسازی

که بشود

از جزيره ی گمشده

مثلن

داخل چند بشکه نارگيل اعلا

برهانيش

ياحداقل

            باهمين چند درخت پيرو فرتوت

             کلکی بسازی

                               ومثل تام ساير

             بروی۸۰ روز بچرخی دور دنيا

باآن پرنسس هندی

که خيلی خوشگل است

وپولی که قراراست

چند روز ديگر بدهند

بااين مردی که می گويد:

پاهايت راديدم

بيا بيرون

وتو بيايی بيرون

وآبکش کنی

باآن تفنگ پلاستيکی

تمام آنهايی را

که فکر می کردند

آمده ای

رابينسون کروزيه را

از گوانتاناما

               نجات دهی

                              {محمد توکلی}


محمد رها توکلی کوشا