رهاتر از رها


 

سلام

 

وقتی استعداد نقاشی ندارم

شعر می گويم

تصويرهايش را

از تابلوی روی ديوار می دزدم

حالا اينجا آنور دنياست

ومن باشاخه گلی در دست

نيم رخ زشت ترين زن دنيام

                                        مهديه پيشقدم

عاشقت می شوم

درخيابان راه می روم

به چاله می افتم

عاشقم می شوی

در خيابان راه می روی

به چاله می افتی

حالا

نقاط اشتراکمان بيشتر می شود

                                             محمد توکلی کوشا

راستی ازامروز همسرم نيزدروبلاگم مثل زندگيم شريکه

شعر اول از اوست نظر بدهيد

                                                                            ياعلی


محمد رها توکلی کوشا