رهاتر از رها


 

سلام.....

ببخشيد که نه به روز کرديم نه سرزديم   بالاخره پس از چندماهی سگدوزدن  دفتر اولم  از خوان ارشاد رد شد ومجوز گرفت والان رفته که بره زير چاپ   جای همتون خالی که چقدر ارشاد محترم من مادر مرده روتيربارون کرد اييييييييييييييييييييييييييييی                          

نام کتاب:وچاقوهاخواب ديده اند مرگ را

شاعر:محمدتوکلی کوشا

ناشر:بوتيمار

                                      منتظر باشيد

وحالا محض احتياط يک شعراز اين دفتررا داشته باشيد تابعد:

{درخت}

اين بار که آمدم

لباسی می پوشم

از جنس شاخه وبرگ

می دانم

            درخت را

                        خيلی دوست داری

 


محمد رها توکلی کوشا