رهاتر از رها


 

به نام خدا

سلام.......................

بالاخره کتاب منم چاپ شد   دوستانی که علاقمندبه داشتن اين کتاب هستند بااين شماره ها تماس بگيرن

۰۵۱۱/۷۶۸۹۱۴۱

۰۵۱۱/۸۷۸۵۱۷۹

حالا بايکشعر از کتاب به پايان ببريم تابعد:

                               شاعربزرگ

من شاعربزرگی نيستم

فقط گاهی قلمم مثل برتولت برشت می چرخد

وانديشه ام عين اکتاويو پاز

وبعضی ها گفته اند

قيافه ام مونمی زند

باشاعربزرگی

                     به نام محمد توکلی


محمد رها توکلی کوشا