رهاتر از رها


 

این صفحه راهم که ورق بزنی

پشتش سفید نیست

همه ی حرف های دنیاراشاعران احمقی زده اند

که سیاه میبینند

من شاعرنیستم

وهنوز

دفترفیلی دبستانم

      سفید

      سفید

      است


محمد رها توکلی کوشا