رهاتر از رها


 

نه آب پاش ندارم

پارچ بلوری به درد آب دادن به گلها نمی خورد

دلم اقاقیا می خواهد

ویک

      آب پاش زرد


محمد رها توکلی کوشا