رهاتر از رها


 

این صفحه آخرین ترور من است

من تنهاتروریستی نیستم

که کاسه راباصاد می نویسد

وازمدادمغزی اش

خون می ریزد

من جای خودم را

بالحاف مادربزرگ عوض می کنم

تاتاریخ تولدم را

توی موزه لوبر

                   قاب بگیرند


محمد رها توکلی کوشا