رهاتر از رها


 

شعری دیگر ازکتاب دایره ها.........

 

فروش فوق العاده فولکس هم تمام شد

توگواهینامه ی رانندگی نداری

وتنها جت های جنگی را

می توانی ازبالای سرت بشماری

تازه اگر

عصای سفیدت را

                         نادیده بگیرم


محمد رها توکلی کوشا