رهاتر از رها


 

پشت حصار فاجعه جان داد دخترک

در گير و دار فاجعه جان داد دخترک

گفت از تمام اهل زمين خسته ام وبعد

پشت حصار فاجعه جان داد دخترک

انقدر خون به دل شده بود او که شادمان

زير قطار فاجعه جان داد دخترک

حلاج وار و مست به يک هو مدد مدد

بالای دار فاجعه جان داد دخترک

فردا به روی برگ مجله نوشته شد

........................................................................................................


محمد رها توکلی کوشا