رهاتر از رها


 

سلام  بعد عمری 

اين جا جهنم   است

 

هميشه ميگفت

يک دست صدا ندارد

وقتی رفت

دستی تکان داد    { الان نميدانم }

                                                         ادم اينجا تنهاست

                                      ودراين تنهايی سايه ی نارونی تاابديت جاری ست

                                              

                هيچکس تنهاييم را حس نکرد    


محمد رها توکلی کوشا