رهاتر از رها


 

اگر ميدانستم اينقدر کتاب دوست داری

لباس هايم را از کتابفروشی

می خريدم                 

                            سعاد صباح

کوه با نخستين سنگها آِغاز ميشود

وانسان با نخستين درد

 

                تنهايی ام را با تو قسمت ميکنم چيز کمی نيست


محمد رها توکلی کوشا