رهاتر از رها


 

قفس اگر نبود

لذت پرواز را که ميدانست

                                 {کاظم کريميان}

              وهيچ پروانه ای

              پريروز پيله گی خويش را به ياد نمی اورد

                                                                {صالحی}

            تنهايم تنهاترازتنها


محمد رها توکلی کوشا