رهاتر از رها


 

ودر کرانه ی هامون هنوز می شنوي:

بدی تمام زمين را فرا گرفت

هزار سال گذشت

صدای آب تنی کردنی به گوش نيامد

وعکس پيکر دوشيزه ای در آب نيفتاد

                                                 {سهراب}

{منطق الطير}

خواهش می کنم

عينک رابگذاريد

                     کفش های تابه تا

عطارشويد

                 گياه های رنگ به رنگ

تا دقيقا ببينيد

پشت هيچ قافی سيمرغ نيست

                                                        ۸۳/۷/۱۳

              دوشنبه عصر ساعت نمی دانم

               دلم نداشت طاقت نمی دانم

               پس از شنيدن نه از شما بانو

               شکسته است قامت نمی دانم

               شبيه بوف کور  توپ مرواری

               وصادق هدايت نمی دانم

              اذان اقامه گفته شد ولی ديگر

                نماز به امامت نمی دانم

              برو سر از هر آن کجا که خواهی در...

                تو باش واين جماعت نمی دانم

                                                                        ۸۳/۵/۴


محمد رها توکلی کوشا