رهاتر از رها


 

                                      به نام خدا

سلام

حال همه ی ما خوب است

اما

      تو باور مکن

بعد اين همه دير اومدن حقشه حداقل معذرت بخوام

برای آغاز چندتا شعرکوتاه تابعد:

آقا

هی آقا

آورده ام شناسنامه ام را

به صفحه ی آخرش

يکی دو برگ اضافه کنيد.

در اين روزهايی که اين همه می ميريم

احتياط

شرط واجب عقل است

                               {امير آقايی}

چقدر سرسره بازی می کرديم

تاب ها را بگو

چه می دانستم

روزی

روی همين نيمکت فرسوده

     جايم می گذارد

حالا

هی دنبال خودم می گردم

می گردم هی دنبال خودم

                                    {کريم رجب زاده}

آنقدر عاشقت شده ام

که بی که بدانی

                      آن منی

خدا نکند

            به هم برسيم

                                   {محمد توکلی کوشا}

بيماری روانی دارد اين آب

ولش کنيد هرچه می خواهد آبی باشد

يک بار هم شما درخت هايتان را کنار جوی بياوريد

مگر چه می شود؟

                                 {بهزاد زرين پور}

به هر طرف که می روم

تصوير تو

            می آيدم به نظر

نزديک که می شوم

سرابی 

           بيش نيست

                               {محمد توکلی کوشا}

 


محمد رها توکلی کوشا