وعاقبت

روزی خواهد رسيد

که آدم های جهان

اتحاديبزرگ

تشکيل دهند

به سوی اتاق من

بادبان کشند

وبه صغيروکبير

رحم نکنند

                          داوود مرندی

گفتی: دوستت دارم

پروانه ای شدی در آسمان

ديگر

       نديدمت

                                                    ياحق

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
Hosein

خوبه که می‌آن اتاق تو! قلعه‌ی من بايد همين‌طور که هست باقی بمونه! اين آقای مرندی هم موجود بسيار جالبيه! عين من حرف می‌زنه!