توباکشتی فيتزکارالدوخواهی آمد

ازدوردست آوازهای بومی

توبااسب زورو

ازميان نوروموزيک

وحتمن در ورای شال بلندت

آفتابی پنهان کرده ای

شايدهم از کوپه ای درجه سه پياده شوی

تاهيچ فرقی نداشته باشی

بازنان فقير کارگر

که از پنبه زاران برمی گردند

        برای آمدنت داستان ها ساخته ايم

                                                 {رسول يونان}

آسانسورطبقه ی دوم شب از کار افتاده است

زندگيتکرار نگاه آسانسورجی است

بالا

پايين

پايين

بالا

بالا

پايين...

..........................................................................طاهره صفارزاده

/ 2 نظر / 4 بازدید
meysammataji

salam. formalysme no manyfesty jadyyd dar shher masere iran. be weblog byayyd va nemonehayy az sheer ha ra bekhanyd . be dygaran eyyn etefaghe bozorg ra begooyd.

meysammatajid

salam . mamnoon az eynke be weblogam sar zady . khoshhal mysha, agar nazarate kameltary dar moorede sheer az shooma bekhonam. moafagh bashyd.