ما

در حيات کوتاه خويش

فرصت های بی شماری داريم

اگر در يا بی مشان!

                                          مارگارت بيگل

به نام حضرت قران چشمهای شما

به سبزی گل ريحان چشمهای شما

صدای دل که برای شما غزل می خواند

شده ابوذر وسلمان چشمهای شما

نگاه کن که چگونه اسير بند شده

اسير بند سليمان چشمهای شما

به خوردوخواب ونمازونياز ملحد شد

کسی که بی سروسامان چشمهای شما

/ 0 نظر / 6 بازدید