من شعرمی گويم

پدرم شعرمی خواند

او باغ های فراوانی دارد

من داغ های فراوانی

                               {........}

اين صفحه راهم که ورق بزنی

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید