پاییزبه نیمه رسید من ایابه نیمه می رسم

اولین نمایشگاه انفرادی نقاشیم اوایل مهرماه درنگارخانه ارتین مشهد برگزار شد که بازخوردش برام بسیارجالب بود اثارهرچندبه قول بعضی ازدوستان اولین نمونه ازهنربه اینگونه مدرن درمشهدبودکه به مخاطب تحویل داده می شد ومخاطب عام راقصدداشت به چالش بکشدباسربلندی ازدید خودم نایل به این کارشد دوستان زیادی خواستاردریافت کتاب شعرمن ومهدیه بودندبایدبه اطلاع برسانم چاپ اول کتاب هابه پایان رسیده وجزچندنسخه ای که دردست خودداریم  درجایی دیگریافت می نشود

کتاب رمان دارم فکرمی کنم شماراکجادیده ام نوشته مهدیه پیش قدم به تازگی مجوزانتشارگرفت که درمراحل چاپ است

رمان درست مثل ماهی ازخودم ومجموعه داستان واتفاقااینجا همه چیزاتفاقیست هم تقدیم به ارشادشد ومنتظر نظر ارشاداست

بعداز4سال هنوزکسی پاسخگوی فعلن مجازبه انتشارنیست مجموعه شعرفاتحه خوانی ازبنده حقیرنیست

به امیدروزهایی روزتر

کتاب های جدید محمدازرم مرامجبوربه عقب نشینی کردکتاب اول هوم که نشان داد اواین سال ها درهپروت بوده وکتاب دوم که مشترک است که نیازندارد بگویم چقدرازدنیایی که ازرم درزموردش حرف می زند دوراست    2کتاب نسبتن قابل قبول این روزهادرشعرکتاب تازه لیلاصادقی گریز ازمرکزاست ودیگری کتاب شعرعلیرضابهنام است که درنشرافراز به چاپ رسیده مدتهاست رمانی که بتوانگفت واقعن ازان لذت بردم نوشته یک ایرانی  ولش کنیم ولی برای دوستان 3رمان موردعلاقه ای که طی این یک سال خوانده ام ولی انتشارشان شاید مال این روزهانباشد مینویسم             رمان بسیارخوب فریدون 3پسرداشت عباس معروفی       جیرجیرک احمدغلامی       طناب کشی مجیدقیصری     یکنمایشنامه خیلی عالی هم خواندم   والپارایزو   دون دلیلو    این روزهادلم لک زده برای دیدن فیلمی تازه ازفون تریه یاهانکه 

 

 

ودراخر

 

دوست دارمت

مثل صدای محمدرضا حیاتی

درروزسوم خردادماه

:بینندگان عزیز توجه فرمایید

خرمشهر شهرخون ازادشد

/ 0 نظر / 31 بازدید